Van der Linde ArchitectenVan der Linde Architecten
Van der Linde ArchitectenVan der Linde Architecten
01/08

Vrijblijvende kennismaking

Bij onze eerste kennismakingsgesprekken willen wij U en uw situatie leren kennen. Zo kunnen wij dieper ingaan op uw ideeën, wensen en eisen. We bespreken bijvoorbeeld de locatie, het budget, de duurzaamheidswensen, de regelgeving en de planning. Uiteraard zullen wij onze kennis en ervaring met U delen om tot een eerste gezamenlijk idee te komen. Vervolgens vatten we al uw input helder samen in een Programma van Eisen (PvE).

02/08

Structuur ontwerp

Na deze kennismakingsgesprekken zullen wij uw wensen en ideeën vertalen in een schetsontwerp, welke zowel handmatig en/of digitaal aangeleverd kunnen worden. In deze fase kunnen wij een presentatie verzorgen om het eerste ontwerp over te brengen. Deze presentatie bevat plattegronden, geveltekeningen, een situatietekening, indelingen van de ruimten en artist impressions. Na het bespreken van het schetsontwerp leggen we eventuele extra wensen en eisen vast, zodat we een goede basis hebben om samen naar de volgende fase te gaan.

03/08

Voorlopig ontwerp

De schetsen en de door U gewenste aanpassingen worden thans nader uitgewerkt in een 3D-model middels het modelleerprogramma Revit. Ook de afmetingen worden er in grove lijnen ingezet. Dit voorlopig ontwerp wordt wederom met elkaar besproken, maar U zult merken dat er dan veel meer nadere details aan de orde komen.

In het voorlopig ontwerp zullen de plattegronden, geveltekeningen en en verdere uitgangspunten worden besproken. Tevens gaan we samen een visie ontwikkelen omrent materiaal- en kleurkeuzes, welke ook bemonsterd kunnen worden. Het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd in een uitgewerkte presentatie in 3D, waarin de indelingen van uw appartementencomplex, zorggebouw, kantoorgebouw, fabriek, bedrijfspand, restaurant of hotel zijn uitgewerkt en ingetekend met meubilair en vaste inrichting.

04/08

Definitief ontwerp

Alle input van de vorige fasen leiden uiteindelijk tot een definitief ontwerp. In deze fase zullen wij samen met U de plattegronden en geveltekeningen definitief vaststellen en tot op de millimeter nauwkeurig uitwerken. De definitieve positionering van gebruiksfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtebenamingen, aantal vierkante meters per ruimte, brandcompartimentering en de plaats en afmetingen van bouwdelen worden hier vastgelegd, zodat we samen met U naar de bouwvergunningsfase toe kunnen werken.

Het definitief ontwerp wordt gepresenteerd middels een uitgewerkt 3D-model, met een bijbehorende situatietekening, plattegronden en geveltekeningen. Er is een finale afstemming met de opdrachtgever waarin de laatste wensen en eisen kunnen worden doorgevoerd voor de bouwaanvraag.

05/08

Bouwaanvraag (Omgevingsvergunning)

Als het definitief ontwerp klaar is sturen wij die met de bijbehorende stukken, zoals constructieberekeningen en nadere detailleringen naar de desbetreffende gemeente (voorheen bouwaanvraag) om zo snel als mogelijk een omgevingsvergunning te verkrijgen. De omgevingsvergunning is benodigd alvorens met de bouw kan worden begonnen.

Dit proces nemen wij U uit handen, zodat U zich daar zelf geen zorgen over hoeft te maken. De onderdelen die wij U uit handen nemen zijn: de vergunningscheck, de vergunningsaanvraag, de behandelprocedure en de beschikking. Uiteraard houden wij U op de hoogte van de voortgang bij de gemeente.

06/09

Technisch ontwerp

Na goedkeuring van de gemeente wordt het technisch ontwerp vormgegeven. Een definitieve stedenbouwkundige situatie met terreinindeling, geveltekeningen en -fragmenten, plattegronden met indeling en inrichting en eventuele aansluitingen op bestaande omliggende bebouwing zullen worden gedefinieerd. Ruimte- en bouwdeelspecificaties met bijbehorende maatvoering, detaillering en reservering van benodigde constructieve elementen en bouwkundige installaties zullen eveneens worden vastgesteld. Eventuele laatste aanpassingen worden verwerkt en na uw goedkeuring zal de laatste fase van het ontwerpproces in werking treden.

Het technisch ontwerp wordt gepresenteerd middels een technsich uitgewerkt 3D-model, een situatietekening, plattegronden, geveltekeningen, doorsneden en principe details. Dit kan tevens worden aangeleverd middels presentatietekeningen, een digitale presentatie of een presentatieboekje.

07/08

Uitvoeringsontwerp

In deze fase worden alle tekeningen, technische omschrijvingen en nadere detailleringen gereed gemaakt voor de uitvoering, zodat de aannemers, onderaannemers en leveranciers de juiste benodigde gegevens hebben om hun definitieve prijs vast te stellen.

De plaats- en maataanduidingen van maatgevende gebouwdelen en bouwkundige elementen zijn vastgesteld. Uit deze tekeningen kan de maatvoering van onder andere prefab-elementen worden afgeleid. Derden moeten middels deze tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies. Tevens kan er worden bepaald wat de vormen en maten zijn van de bouwkundige componenten die buiten de bouwplaats vervaardigd moeten worden.

08/08

Bouwmanagement

Van der Linde Bouwmanagement kan de navolgende diensten voor u verlenen. Aan de hand van uw wensen, maken we dan een passende prijsaanbieding die gebaseerd is op uw specifieke project. Omvang, tijdsduur en complexiteit spelen daarbij een rol. Als wij meerdere taken mogen uitvoeren, proberen we dat natuurlijk te combineren wat van invloed is op de kosten.

Van der Linde Bouwmanagement verzorgt voor U de volgende zaken:
– Kostenoverzicht
– Technische omschrijving
– Aannemersselectie
– Bouwdirectie
– Bouwregisseur
– Coördinatie van bijkomende werkzaamheden

Interesse om een project met ons te starten?