Van der Linde ArchitectenVan der Linde Architecten
Van der Linde ArchitectenVan der Linde Architecten
Page

Privacy Policy

Privacy Policy

Laatst geupdate: 15-12-2023

Van der Linde Architecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij u transparante en duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.archlinde.com, alle social media accounts gelinkt aan Van der Linde Architecten en de e-mailberichten/mailings die namens Van der Linde Architecten worden verstuurd.

Wij, Van der Linde Architecten, doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van der Linde Architecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG wet). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor publicatie op een van onze kanalen;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen zonder expliciete toestemming, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Van der Linde Architecten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens vermeld op onze website, www.archlinde.com 

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van der Linde Architecten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Een wettelijke plicht;
 • Een gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van der Linde Architecten de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

De verkregen persoonsgegevens worden door Van der Linde Architecten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Van der Linde Architecten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering geven aan een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • Een wettelijke plicht;
 • Een gerechtvaardigd belang;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van der Linde Architecten de volgende persoonsgegevens van medewerkers verwerken:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

De verkregen persoonsgegevens worden door Van der Linde Architecten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Verwerking vacature gegevens

Gegevens van men die het vacatureformulier op onze site, www.archlinde.com , invullen worden door Van der Linde Architecten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Contact opnemen en communicatie over mogelijke vervolgstappen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Beheer en controle sollicitatieprocedure

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van der Linde Architecten de volgende persoonsgegevens van men verwerken:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum vitae

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving
 • Analyse’s van de internetomgeving

 

Google Analytics & Google Ads
Doel: analyseren van het gedrag van bezoekers voor het verbeteren van de website en de marketing inspanningen.
Land: VS
Welke gegevens:  Websitegedrag en mogelijk IP-gegevens afhankelijk van de geaccepteerde cookies.

Microsoft
Doel: Contact / communicatie
Land: Geografisch gespreid
Welke gegevens: Divers

Social media: LinkedIn, Facebook, Pinterest & Instagram
Doel: Marketing en analyse
Land: VS
Welke gegevens: websitegedrag en eventueel bij ons bekende persoonsgegevens zoals het e-mailadres, naam en woonplaats. 

Leadinfo
Doel: Herkennen van websitebezoekers en deze koppelen aan organisaties waar zij voor werken middels algemene databases.
Land: Ierland
Welke gegevens: IP-adressen

Website beheer & online marketing
Doel: Functioneren en verbeteren van de website, uitvoeren van marketingactiviteiten
Land: Nederland
Welke gegevens: Gegevens uit Leadinfo, Google Ads, Google Analytics en social media. Ingevulde formulieren op de website en severlogs. 

SNP Adviseurs
Doel: Boekhouding bijhouden
Land: Nederland
Welke gegevens: Diverse persoonsgegevens

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Alle bovenstaande partijen zijn partijen waar uw gegevens (mogelijk) mee worden gedeeld. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht om deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) zullen enkel en alleen verwerkt worden mits hier schriftelijke toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn

Van der Linde Architecten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft ten alle tijden recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. In sommige gevallen heeft u ook het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (na een afweging van belangen en binnen de kaders van de wet). Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat kunt u ns schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Contactgegevens

Van der Linde Architecten
Onder de Linden 1
7411 SK Deventer, Nederland
+31 575 522482
info@archlinde.com 

Aanpassen Privacy Policy

Van der Linde Architecten behoudt ten alle tijden het recht om dit privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website, www.archlinde.com , worden gepubliceerd.