Bouwmanagement

hier een tekst over bouwmanagement

”Bouwen doet u samen met VDL Bouwmanagement”

Passende prijsaanbieding die gebaseerd is op uw specifieke project

Passende prijsaanbieding die gebaseerd is op uw specifieke project


VDL Bouwmanagement kan de navolgende diensten voor u verlenen.
Aan de hand van uw wensen, maken we dan een passende prijsaanbieding die gebaseerd is op uw specifieke project.
Omvang, tijdsduur en complexiteit spelen daarbij een rol.
 

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx


Kostenoverzicht.
 
Met als basis de schetsontwerpen van Van der Linde Architecten, worden er 2 overzichten gemaakt. Allereerst een raming van de bouwkosten incl. de installaties. Die is gebaseerde op bouwdelen die worden afgeprijsd per onderdeel. De te hanteren prijzen zijn ervaringsgetallen die waar nodig in de markt worden getoetst.
 
Het tweede overzicht is een opsomming van alle kosten die bij de nieuwbouw (of verbouw) van het project horen. Dit zijn de navolgende onderdelen: grondkosten, bouwkosten, infrastructuur, duurzaamheidspakket en bijkomende kosten. In bijlage 1 is een gespecificeerd overzicht weergegeven die per project kan worden aangepast.
 
Technische omschrijving.
 
Het doel van deze omschrijving is een document te maken dat gebruikt gaat worden om het werk op een verantwoorde manier uit te voeren. In het eerste deel van dit document wordt omschreven hoe je met elkaar omgaat. Het tweede deel geeft een beschrijving van de werkzaamheden met daarbij het kwaliteitsniveau. Onze insteek is een compact maar eenduidig document te maken. Om dit goed te kunnen uitvoeren, moeten de volgende zaken bekend zijn:
uitgewerkte plattegronden, gevels en doorsnedes
constructieve gegevens
materiaalstaat
eisen en wensen aangaande de installaties (duurzaamheid/domotica/etc.)
 
Aannemersselectie.
 
Er zijn vele manieren om te komen tot de uitbesteding van het werk. Er kan gekozen worden voor 1 aannemer die in bouwteamverband het werk gaat uitvoeren. Een andere optie is een aanbesteding te houden met meerdere aannemers (wij vinden een maximum van 3 acceptabel). Het is ook  mogelijk om een aantal onderdelen als bijvoorbeeld installaties of schilderwerk, rechtstreeks in opdracht te geven. In dat geval krijgt de hoofdaannemer een bedrag of percentage voor de coördinatie van deze werkzaamheden. 
 
Voor al deze vormen hebben wij standaard documenten beschikbaar. 

Bouwdirectie.
 
Wij treden dan op als gevolmachtigde tijdens de bouw om de bewaking van kwaliteit, planning en financiën uit te voeren. De basis hiervoor is het onderliggende contract met de diverse partijen. Wijzigingen en kostenconsequenties zullen te allen tijde met de opdrachtgever worden overlegd waarbij hij als enige de beslissingsbevoegdheid heeft.
 
Het toezicht gebeurt wekelijks op variabele dagen at random zodat partijen scherp blijven. Indien nodig doen we het vaker maar dat blijkt meestal niet nodig. Bouwen moet toch een kwestie van elkaar vertrouwen zijn. Ons doel is een soepel bouwproces te creëren waarbij wij de Haarlemmerolie zijn. Onze kennis zullen we ook zeker gebruiken om de juiste prijskwaliteit verhouding te realiseren.
Afhankelijk van het project is een 14-daagse bouwbespreking gangbaar. De vergadering kent een vaste agenda. Per vergadering worden partijen uitgenodigd die op dat moment belangrijk zijn. Van dit overleg wordt door ons een verslag gemaakt en naar partijen verstuurd.
 
In combinatie met voorgaande kunnen wij ook de financiële bewaking voor u uitvoeren. Als eerste zijn daar de facturen van de verschillende deelnemende partijen. In de contractfase is reeds vastgesteld hoe deze facturering verloopt. De facturen komen op naam van de opdrachtgever en worden digitaal naar ons verstuurd. Wij controleren deze of ze terecht zijn ingediend en of ze matchen met de afspraken. Als ze accoord bevonden zin, dan worden ze ter betaling doorgezonden naar de opdrachtgever. In een enkel geval zijn wij ook wel eens gemachtigd om de betalingen te doen omdat de opdrachtgever geheel ontzorgd wilde worden.
 
Als het project gereed is dient het opgeleverd te worden. Dat kan op onderdelen ook al tussentijds zodat bij het einde van het werk zo min mogelijk opleveringspunten overblijven. Door ons worden opleveringsprotocollen gemaakt met de nog af te wikkelen punten en daarbij de termijn waarbinnen het naar alle redelijk gereed dient te zijn. Ook dit laatste wordt natuurlijk door ons bewaakt. Dit valt dan onder de opleveringsperiode.
 
Waar wij ook voor zorgen is dat de diverse partijen al hun verplichtingen nakomen die horen bij een goede uitvoering van het werk. Dit zijn de volgende onderdelen: • garantiebewijzen
instructie over de werking van geleverde (met name installaties)
revisietekeningen
 
Om enigszins druk op de uitvoering hiervan te zetten, hanteren we een opleveringstermijn van 5% van de aanneemsom die pas betaalbaar wordt gesteld nadat aan alle verplichtingen is voldaan.
 
  
Bouwregisseur.
 
Afhankelijk van het soort project, kan er ook gekozen worden voor een bouwregisseur. Die treedt dan namens u op en voert als het ware de gehele bouw uit. Wij noemen deze vorm van uitvoering aannemervrijbouwen. Door de huidige technieken van engineren en tekenen, zijn de gegevens om te bouwen van dermate kwaliteit dat de toegevoegde waarde van de hoofdaannemer gering is. Door het heft zelf in de hand te nemen, kan hier aanzienlijk op de kosten worden bespaard. 
 
Dit geldt met name op industriële projecten waarbij een gering aantal bouwpartners bij zijn betrokken en waarbij er grote uit te besteden onderdelen zijn. Deze projecten worden in BIM (building information model) gezet waardoor de informatie door de deelnemende partijen integraal benaderbaar is. Bij de nieuwbouw of verbouw van woningen is deze manier van uitvoering niet aan te raden. Daar heeft de hoofdaannemer weer wel toegevoegde waarde.
 
Bij deze vorm van bouwen verrichten we alle werkzaamheden die ook onder put 5 zijn opgesomd. Maar dan alleen in een uitgebreidere vorm. In tegenstelling tot een aannemer hanteren wij hier geen percentages maar berekenen wij alleen de werkelijke kosten. Wij zijn dus afhankelijk van en hebben geen belang bij de hoogte van de diverse aanneemsommen.
 
Coördinatie van bijkomende werkzaamheden.
 
Buiten de daadwerkelijke uitvoering om kunnen er ook nog bijkomende werkzaamheden nodig zijn voor de realisatie. Een aantal van deze mogelijke onderdelen zijn:
 
Sloopwerk. Het kan zijn dat er een bestaand pand aanwezig is. Wij kunnen dan zorgen dat dit uitgevoerd met daarbij alle benodigde vergunningen. Allereerst dient er een sloopvergunning te zijn met daarbij een asbestverklaring of een rapport. Daarnaast zal er een sloper worden geselecteerd. Een bodemonderzoek is ook nodig, zeker voor de aanvraag van de bouwvergunning.
Sanering van de grond. Indien er uit het bodemonderzoek een vervuiling naar voren is gekomen, zorgen wij ook hier voor het volgen van de juiste procedures en het correct afvoeren van de vervuiling.
Aanvraag energieaansluitingen, riolering en internet. Ervaring leert dat je hier niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Met name nutsbedrijven hebben soms doorlooptijden van meer dan een half jaar. En in het geval van sloop, dienen de bestaande aansluitingen tijdelijk als bouwaansluiting te dien met daarbij een tijdelijke meterkast.
Interieurwerken. Omdat interieur een directe link heeft met de bouwkundige werkzaamheden, dient met name maatvoering en planning goed in de gaten gehouden te worden.
 
 
Tuin- en infrastructuur. Ook deze werkzaamheden zijn gekoppeld met de bouw. Het begint al met het uitvoeren van het grondwerk bijvoorbeeld. Het is zonde als er grond wordt afgevoerd die later waar moet worden aangevoerd voor de tuin of het straatwerk. 
Er zijn natuurlijk nog meer project specifieke werkzaamheden die tot dit onderdeel kunnen behoren. Op verzoek zijn ook deze zaken te coördineren.
 
  
Kostenoverzicht.
 
Met als basis de schetsontwerpen van Van der Linde Architecten, worden er 2 overzichten gemaakt. Allereerst een raming van de bouwkosten incl. de installaties. Die is gebaseerde op bouwdelen die worden afgeprijsd per onderdeel. De te hanteren prijzen zijn ervaringsgetallen die waar nodig in de markt worden getoetst.
 
Het tweede overzicht is een opsomming van alle kosten die bij de nieuwbouw (of verbouw) van het project horen. Dit zijn de navolgende onderdelen: grondkosten, bouwkosten, infrastructuur, duurzaamheidspakket en bijkomende kosten. In bijlage 1 is een gespecificeerd overzicht weergegeven die per project kan worden aangepast.
 
Technische omschrijving.
 
Het doel van deze omschrijving is een document te maken dat gebruikt gaat worden om het werk op een verantwoorde manier uit te voeren. In het eerste deel van dit document wordt omschreven hoe je met elkaar omgaat. Het tweede deel geeft een beschrijving van de werkzaamheden met daarbij het kwaliteitsniveau. Onze insteek is een compact maar eenduidig document te maken. Om dit goed te kunnen uitvoeren, moeten de volgende zaken bekend zijn:
uitgewerkte plattegronden, gevels en doorsnedes
constructieve gegevens
materiaalstaat
eisen en wensen aangaande de installaties (duurzaamheid/domotica/etc.)
 
Aannemersselectie.
 
Er zijn vele manieren om te komen tot de uitbesteding van het werk. Er kan gekozen worden voor 1 aannemer die in bouwteamverband het werk gaat uitvoeren. Een andere optie is een aanbesteding te houden met meerdere aannemers (wij vinden een maximum van 3 acceptabel). Het is ook  mogelijk om een aantal onderdelen als bijvoorbeeld installaties of schilderwerk, rechtstreeks in opdracht te geven. In dat geval krijgt de hoofdaannemer een bedrag of percentage voor de coördinatie van deze werkzaamheden. 
 
Voor al deze vormen hebben wij standaard documenten beschikbaar. 

Bouwdirectie.

Wij treden dan op als gevolmachtigde tijdens de bouw om de bewaking van kwaliteit, planning en financiën uit te voeren. De basis hiervoor is het onderliggende contract met de diverse partijen. Wijzigingen en kostenconsequenties zullen te allen tijde met de opdrachtgever worden overlegd waarbij hij als enige de beslissingsbevoegdheid heeft.
 
Het toezicht gebeurt wekelijks op variabele dagen at random zodat partijen scherp blijven. Indien nodig doen we het vaker maar dat blijkt meestal niet nodig. Bouwen moet toch een kwestie van elkaar vertrouwen zijn. Ons doel is een soepel bouwproces te creëren waarbij wij de Haarlemmerolie zijn. Onze kennis zullen we ook zeker gebruiken om de juiste prijskwaliteit verhouding te realiseren.
Afhankelijk van het project is een 14-daagse bouwbespreking gangbaar. De vergadering kent een vaste agenda. Per vergadering worden partijen uitgenodigd die op dat moment belangrijk zijn. Van dit overleg wordt door ons een verslag gemaakt en naar partijen verstuurd.
 
In combinatie met voorgaande kunnen wij ook de financiële bewaking voor u uitvoeren. Als eerste zijn daar de facturen van de verschillende deelnemende partijen. In de contractfase is reeds vastgesteld hoe deze facturering verloopt. De facturen komen op naam van de opdrachtgever en worden digitaal naar ons verstuurd. Wij controleren deze of ze terecht zijn ingediend en of ze matchen met de afspraken. Als ze accoord bevonden zin, dan worden ze ter betaling doorgezonden naar de opdrachtgever. In een enkel geval zijn wij ook wel eens gemachtigd om de betalingen te doen omdat de opdrachtgever geheel ontzorgd wilde worden.
 
Als het project gereed is dient het opgeleverd te worden. Dat kan op onderdelen ook al tussentijds zodat bij het einde van het werk zo min mogelijk opleveringspunten overblijven. Door ons worden opleveringsprotocollen gemaakt met de nog af te wikkelen punten en daarbij de termijn waarbinnen het naar alle redelijk gereed dient te zijn. Ook dit laatste wordt natuurlijk door ons bewaakt. Dit valt dan onder de opleveringsperiode.
 
Waar wij ook voor zorgen is dat de diverse partijen al hun verplichtingen nakomen die horen bij een goede uitvoering van het werk. Dit zijn de volgende onderdelen: • garantiebewijzen
instructie over de werking van geleverde (met name installaties)
revisietekeningen
 
Om enigszins druk op de uitvoering hiervan te zetten, hanteren we een opleveringstermijn van 5% van de aanneemsom die pas betaalbaar wordt gesteld nadat aan alle verplichtingen is voldaan.
 
Coördinatie van bijkomende werkzaamheden.
 
Buiten de daadwerkelijke uitvoering om kunnen er ook nog bijkomende werkzaamheden nodig zijn voor de realisatie. Een aantal van deze mogelijke onderdelen zijn:
 
Sloopwerk. Het kan zijn dat er een bestaand pand aanwezig is. Wij kunnen dan zorgen dat dit uitgevoerd met daarbij alle benodigde vergunningen. Allereerst dient er een sloopvergunning te zijn met daarbij een asbestverklaring of een rapport. Daarnaast zal er een sloper worden geselecteerd. Een bodemonderzoek is ook nodig, zeker voor de aanvraag van de bouwvergunning.
Sanering van de grond. Indien er uit het bodemonderzoek een vervuiling naar voren is gekomen, zorgen wij ook hier voor het volgen van de juiste procedures en het correct afvoeren van de vervuiling.
Aanvraag energieaansluitingen, riolering en internet. Ervaring leert dat je hier niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Met name nutsbedrijven hebben soms doorlooptijden van meer dan een half jaar. En in het geval van sloop, dienen de bestaande aansluitingen tijdelijk als bouwaansluiting te dien met daarbij een tijdelijke meterkast.
Interieurwerken. Omdat interieur een directe link heeft met de bouwkundige werkzaamheden, dient met name maatvoering en planning goed in de gaten gehouden te worden.
  
Tuin- en infrastructuur. Ook deze werkzaamheden zijn gekoppeld met de bouw. Het begint al met het uitvoeren van het grondwerk bijvoorbeeld. Het is zonde als er grond wordt afgevoerd die later waar moet worden aangevoerd voor de tuin of het straatwerk.
 
Er zijn natuurlijk nog meer project specifieke werkzaamheden die tot dit onderdeel kunnen behoren. Op verzoek zijn ook deze zaken te coördineren.
 
 

xxxxxxxxxxxxxx


De bouwmanagementwerkzaamheden worden onder de vlag van en in nauwe samenspraak met Van der Linde Architecten uitgevoerd. Met name om verzekeringstechnische redenen is het een andere rechtspersoon. Daarvoor wordt dan ook een separate opdracht afgesloten en loopt de facturering ook rechtstreeks naar de opdrachtgever. Van der Linde Bouwmanagement heeft specifieke verzekeringen en aansprakelijkheden voor deze werkzaamheden die niet tot de taken van een architectenbureau horen. Om u toch voldoende zekerheid te bieden, hebben we voor deze structuur gekozen. In het geval van optie 6, de bouwregisseur, beschikken wij over een Construction All Risk (CAR) verzekering die nog meer dekking verschaft en dus meer zekerheid.
 
Ook als bijlage hebben we 2 organigrammen toegevoegd voor de organisatie van het bouwproces. Dat verduidelijkt de situatie en geeft ook tevens de verantwoordelijkheden van de diverse partijen weer.
 
Aan de hand van uw wensen maken wij een passende aanbieding. Dat doen we per onderdeel/fase zodat u kunt besluiten welke onderdelen wij voor u kunnen managen.
 
 
 
Overzicht dienstverlening
 
Van der Linde Bouwmanagement kan de navolgende diensten voor u verlenen. Aan de hand van uw wensen, maken we dan een passende prijsaanbieding die gebaseerd is op uw specifieke project. Omvang, tijdsduur en complexiteit spelen daarbij een rol. Als wij meerdere taken mogen uitvoeren, proberen we dat natuurlijk te combineren wat van invloed is op de kosten. In de toelichting zullen we de werkzaamheden uitgebreid omschrijven,

De bouwmanagementwerkzaamheden worden onder de vlag van en in nauwe samenspraak met Van der Linde Architecten uitgevoerd. Met name om verzekeringstechnische redenen is het een andere rechtspersoon. Daarvoor wordt dan ook een separate opdracht afgesloten en loopt de facturering ook rechtstreeks naar de opdrachtgever. Van der Linde Bouwmanagement heeft specifieke verzekeringen en aansprakelijkheden voor deze werkzaamheden die niet tot de taken van een architectenbureau horen. Om u toch voldoende zekerheid te bieden, hebben we voor deze structuur gekozen. In het geval van optie 6, de bouwregisseur, beschikken wij over een Construction All Risk (CAR) verzekering die nog meer dekking verschaft en dus meer zekerheid.

Aan de hand van uw wensen maken wij een passende aanbieding. Dat doen we per onderdeel/fase zodat u kunt besluiten welke onderdelen wij voor u kunnen managen.